Waterverlies

Waterverlies terugdringen met actieplan Leakie

Lekverliezen aanpakken is een prioriteit voor De Watergroep. Daarmee maken we de drinkwatervoorziening in Vlaanderen klimaatrobuuster. Het is ook een kwestie van goed beheer van ons leidingnet. De Watergroep heeft daarvoor een ambitieus actieplan: Leakie.

introductie foto Waterverlies terugdringen met actieplan Leakie

“Een van de belangrijkste opdrachten voor De Watergroep is het reduceren van lekverliezen,” zegt Brecht Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur. “De Infrastructure Leakage Index (ILI), een internationale standaard voor het becijferen van lekverliezen, lag in 2020 voor De Watergroep hoger dan die van de andere waterbedrijven in Vlaanderen. We willen die ILI-waarde terugbrengen tot 0,45 tegen eind 2025. Met het Leakie-project hebben we een ambitieuze doelstelling geformuleerd, die we nu ook in cijfers vertaald willen zien.”

Onze cijfers rond lekverliezen schommelen al enige tijd rond dezelfde waardes. In 2020 is er zelfs een licht hogere waarde opgetekend dan in 2019. Om waterverlies resoluut terug te dringen is er binnen De Watergroep een breed actieprogramma in werking gesteld. De uitrol van dit actieprogramma over ons volledig leidingnet vraagt een brede maar noodzakelijke inspanning. In bepaalde deelgebieden van ons leidingnet halen we de beoogde resultaten tegen 2025 nu al, in andere deelgebieden moeten we nog een tandje bijsteken. De vele doelgerichte investeringen en inspanningen zullen op korte en middellange termijn steeds meer opleveren en moeten ons leiden tot de wereldtop qua lekvrije leidingen.

Soorten lekken

“We onderscheiden verschillende categorieën van lekken”, legt Filip Vancoillie, afdelingshoofd Assetbeheer en programmacoördinator van Leakie, uit. “De grote, spectaculaire lekken vallen meteen op en kunnen we snel lokaliseren en herstellen. Ze vertegenwoordigen echter maar een klein aandeel van de waterverliezen. Uiterst kleine lekken zijn soms al aanwezig van bij de aanleg van een leiding. Omdat ze zo klein zijn, zorgen ze ook voor beperkte waterverliezen. Dan heb je nog een tussencategorie: de grotere lekken die niet direct zichtbare schade veroorzaken. Die onzichtbare lekken veroorzaken de grootste waterverliezen en vormen de hoofdfocus van het actieplan Leakie.”

Leakie zet in op 7 actiesporen

  1. Meer meten. Meer drukmeters en debietmeters in het leidingnet laten ons toe waterverliezen beter te meten.
  2. Meer connectiviteit. Gegevens uit ondergrondse meters moeten vlot naar onze databanken doorstromen.
  3. Meer inzicht. Via ‘smart water grids’ halen we meer info uit onze meetgegevens. We zetten slimme software in om te achterhalen waar het waterverbruik abnormaal hoog is en er wellicht waterlekken zijn.
  4. Lekopsporing. Eenmaal we weten in welke zone er wellicht een lek is, moeten we dat lek natuurlijk ook nog vinden. Daarvoor hebben we goede werkmethodes, goede apparatuur en genoeg lekzoekers nodig.
  5. Hersteltijden. Doordat we lekken vroeger opsporen, is er minder schade en kunnen we onze klanten beter informeren. We zorgen ervoor dat waterlekken overal op dezelfde manier worden aangepakt.
  6. Drukbeheer. Een drukschommeling creëert een ‘slag’ op een leiding. Door de druk meer constant te houden, gaan leidingen langer mee en treden er minder waterlekken op.
  7. Vervangingsbeleid. We willen slim investeren in ons leidingnet door leidingen op het juiste moment te vervangen.